O nás

Úpravna vody Balbínův pramenObecní vodní družstvo Balbínův pramen bylo založeno v roce 1993. Vodní družstvo vlastní artézský hlubinný vrt HV 400 s názvem Balbínův pramen, umístěný v Brněnských Ivanovicích při ulici Kaštanová, hloubky 56 m a vydatností 11,1 l/s. Vrt má využitelnou kapacitu až 9 l/s, voda z vrtu vyvěrá na povrch s ustálenou hladinou 1,7 m nad terénem. Kvalitativní parametry surové vody, označované též jako „voda neupravená“, odpovídají vodě pitné mimo vyšší obsah iontů železa i manganu a s výskytem mírného zápachu po sirovodíku.

Surová voda z Balbínova pramene je upravována na vodu pitnou, označovanou též jako „voda upravená“, ozonizací – provzdušňováním trojmocným kyslíkem s odfiltrováním vysrážených kysličníků železa a manganu i odstraněním zápachu po sirovodíku.

Ozonizací upravená surová voda z Balbínova pramene představuje vysoce kvalitní pitnou vodu příjemné chuti, prakticky bez dusičnanů, s parametry vody kojenecké, významná je u ní i přítomnost optimálního množství iontů vápníku a hořčíku. V pitné vodě z Balbínova pramene jsou uchovány důležité stopové prvky nutné pro správnou funkci imunitního systému člověka, zajímavá je i její schopnost vázat a vyloučit v lidském těle značnou část toxických škodlivin. Svoji prospěšností pro děti, nemocné, rekonvalescenty, sportovce a chronicky postižené i starší osoby patří mezi kvalitativně nejlepší prameny v Evropě. Kvalita pitné vody z Balbínova pramene je stabilizovaná, jak zřejmé z přehledu rozborů pitné vody z Balbínova pramene, označené v rozborech jako „voda upravená“, prováděných nezávislou akreditovanou laboratoří v četnosti dle legislativních požadavků na pitnou vodu za poslední tři roky.  

Pro úplnost jsou prezentovány i rozbory surové vody z Balbínova pramene, označené v rozborech jako „voda neupravená“. Surová voda z Balbínova pramene je prospěšná zvláště osobám s nedostatkem železa - chudokrevným.

Fontánka u Balbínova prameneKvalitativní parametry pitné vody z Balbínova pramene jsou namátkově kontrolovány Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje v Brně, které jsou pro porovnání poskytovány i výsledky námi prováděných rozborů.

Stabilizovaná kvalita pitné i surové vody z Balbínova pramene je předurčena tím, že jejím zdrojem je podzemní artézské jezero, které je kryté jílovými sedimenty mocnosti několika desítek metrů, takže zde nehrozí žádné nebezpečí kontaminace povrchovými vodami či jakýmikoliv škodlivinami. Zásoba této podzemní vody je v dané lokalitě prakticky nevyčerpatelná s kontinuálním doplňováním a garancí stáří artézských vod 30 – 35 let.

Svoje ocenění Čestným uznáním Regionální agrární komory Jihomoravského kraje získala pitná voda z Balbínova pramene v roce 2007 jako „Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2007“ s právem označení výrobku formou loga „Chuť jižní Moravy“.

Vodu pitnou i vodu surovou z Balbínova pramene lze získat plněním do vlastních nádob z mincovních automatů po dobu 24 hodin denně v provozovně na Kaštanové ulici v Brně.

Voda pitná z Balbínova pramene obsahuje zbytkový ozón, který zaručuje její kvalitu bez možnosti vzniku bakterií po dobu až 10 dnů od načerpání do vlastních nádob.

Součástí komplexu naší provozovny v městské části Brno – Tuřany při ulici Kaštanové je i malokapacitní stáčírna pro drobné využití, která je nabízena zájemcům k provozování formou pronájmu.

Vrt HV 400, jako zdroj pitné vody Balbínův pramen, má vymezeno oplocené ochranné pásmo vodního zdroje se zásobními nádržemi. Okolí Balbínova pramene nabízí v sousedství Černovického potoka i příjemné prostředí pro odpočinek a relaxaci v altánku s pítkem a možností posezení včetně venkovního jezírka s vodotryskem a upravené trávníkové plochy s výsadbou kultivované zeleně. Nepřehlédnutelnou výhodou je také snadný příjezd se zpevněnou plochou vlastního parkoviště pro naše zákazníky.

Přijeďte, sami se přesvědčíte, ochutnejte, vyzkoušejte a staňte se i v spokojeným zákazníkem Balbínova pramene.